Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Cztery Pliszki

34-222 Zawoja, Hujdowa 296


1. Usługa świadczona przez Ośrodek polega na przekazaniu w użytkowanie domku
wypoczynkowego, kompletu kluczy do domku oraz informacji o wyposażeniu domku wraz z
przedstawieniem stanu technicznego i wyposażenia domku.
2. Doba hotelowa w Ośrodku rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia
kolejnego.
3. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.
4. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku powinny być zgłoszone
personelowi Ośrodka.
5. Na terenie ośrodka zabrania się:
a. zakłócania spokoju i wypoczynku innych osób przebywających na terenie ośrodka
b. organizowania zabaw tj. wieczorów panieńskich/kawalerskich, imprez integracyjnych
lub innych podobnych
c. rozpalania ognisk, grilla, korzystania z butli gazowych, itp. w miejscach innych niż
wyznaczone do tego na terenie Ośrodka
d. korzystanie z wyposażenia Ośrodków i domków w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem
e. spożywania/wnoszenia alkoholu i szklanych przedmiotów (szklanek, butelek, talerzy)
na teren budynku Wellness.
f. pozostawienia dzieci bez opieki osoby dorosłej w jacuzzi i basenie
6. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zakłócające
spokój innych osób mogą być usunięte z Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu
poniesionych kosztów i wszelkich odszkodowań.
7. Ośrodek zastrzega prawo odmowy zakwaterowania wobec osób będących pod widocznym
wpływem alkoholu, środków odurzających, itp., a także zachowujących się agresywnie, w
sposób powszechnie uznany za wulgarny.
8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty.
9. Na terenie ośrodka zezwala się na pobyt zwierząt (psów, kotów) za dodatkową opłatą w
wysokości 50 zł za pobyt. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej
książeczki szczepień, sprzątania po zwierzęciu, pilnowania zwierzęcia.
10. Właściciele zwierząt ponoszą wszelką i pełną odpowiedzialność w tym odszkodowawczą oraz
materialną za nie.
11. Wpłacone kwoty na poczet rezerwacji mogą zostać przez Ośrodek zwrócone osobie rezerwującej pobyt, o ile rezygnacja z usługi będzie miała miejsce co najmniej 7 (dni) dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi. Dopuszcza się możliwość zwrotu zaliczki w terminie późniejszym, o ile osoba rezerwująca pobyt wskaże inną osobę, na rzecz której Ośrodek będzie świadczył usługę w okresie rezerwacji lub, gdy Ośrodek faktycznie będzie realizował tę usługę na rzecz innej osoby w okresie, w którym umowa miała być świadczona na rzecz osoby dokonującej tzw. pierwotnej rezerwacji.
12. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie ośrodka jedynie pod opieką rodziców
lub swoich opiekunów prawnych.
13. Uszkodzenie lub zagubienie mienia ośrodka, stanowiącego wyposażenie ośrodka lub domku
wiąże się z obowiązkiem pokrycia strat przez wynajmującego.
14. Korzystanie z ośrodka jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.